Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. poz. 827) Sprzedawca- sklep internetowy firmy Sims Recycling Solutions Sp. z o.o., działający pod adresem www.orbit365.pl, podaje do wiadomości Kupującego będącego Konsumentem następujące informacje:

1. Cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz sposób porozumiewania się z konsumentem
Przedmiot świadczenia:
sprzedaż towarów w postaci używanego i nowego sprzętu IT tj. : komputerów, laptopów, monitorów, tabletów, telefonów, drukarek, projektorów, serwerów i urządzeń sieciowych za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.orbit365.pl . Pełny zakres towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym wraz ze szczegółową specyfikacją każdego towaru znajduje się na stronie: www.orbit365.pl
Przyjęty sposób porozumiewania się:
E mail: sklep@orbit365.pl 
Formularze kontaktowe znajdujące się na stronie www.orbit365.pl 
Tel.: +48 52 3706868 (koszty zgodne z taryfą operatora).

2. Dane sprzedającego
Sklep internetowy firmy Sims Recycling Solutions Sp. z o.o., działający pod adresem www.orbit365.pl, prowadzony jest przez: Sims Recycling Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 4a (85-862), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000161511, z kapitałem zakładowym 1.073.600 zł, opłaconym w całości, NIP 5541728307, Regon 091406197
E-mail: sklep@orbit365.pl
Tel.: +48 52 370 68 68 (koszty zgodne z taryfą operatora)

3. Dane Sprzedawcy do reklamacji:
Dane Sprzedawcy przeznaczone do składania reklamacji:
Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 4a, 85-862 Bydgoszcz,
E-mail: sklep@orbit365.pl

4. Istotne właściwości towaru
Przedmiotem umowy są: produkty opisane w sklepie internetowym na stronie www.orbit365.pl, których cechy zostały opisane na stronie produktu.

5. Cena towaru
Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym i stanowi cenę brutto zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT oraz obejmuje wszelkie elementy poza kosztami przesyłki. 
Koszty transportu towaru ponosi konsument. Zostały wskazane przy zamówieniu , a ich wysokość zależy od sposobu dostawy wybranego przez konsumenta. Pełna informacja o kosztach transportu towaru znajduje się na stronie www.orbit365.pl

6. Zasady płatności
Klient ma prawo do wyboru następującej formy płatności:
a) płatność gotówką, kartą płatniczą lub kredytową podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru,
b) płatność gotówką (za pobraniem) Kurierowi w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) przelew bankowy lub kartą kredytową, przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia,
d) za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności online przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.
Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) prze Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

7. Koszty i termin dostawy
Towar jest dostarczany za pośrednictem firmy kurierskiej. 
Pełna informacja o kosztach transportu towaru znajduje się na stronie www.orbit365.pl 
Koszt dostawy ponosi klient, chyba że Sprzedawca określi to odmiennie.
Towar wysyłany jest w terminie 5 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

8. Prawo odstąpienia
Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji – stanowiącym jednocześnie Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć :
- listem poleconym na adres Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. 85 – 862 Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 4a,
lub
- w postaci elektronicznej, wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy Sprzedawcy sklep@orbit365.pl.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zawarte w pkt 8 i pkt 9 niniejszej Informacji postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi, o którym mowa w niniejszym ustępie wyłącznie w stosunku do produktów kompletnych i nieuszkodzonych. 


9. Koszty odstąpienia
Konsument odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:
- bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej/kurierskiej za wysyłkę towaru,
-jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Termin związania ceną
Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

11. Obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z regulacją zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 k.c. oraz art. 556 1 – 556 3 k.c.

12. Sposób reklamacji
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z umową Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. 85 – 862 Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 4a lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sklep@orbit365.pl, a także w razie potrzeby, po uprzedniej konsultacji ze Sprzedawcą, winien wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany towar na adres : ul. Ernsta Petersona 4a, 85-862 Bydgoszcz
Jeżeli w ocenie Klienta towar jest niezgodny z umową, wskazane jest w celu przyspieszenia i ułatwienia procesu reklamacji aby:
a) odesłać towar , o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego ,
b) wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,
c) wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,
d) podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, nr telefonu oraz nr rachunku bankowego,
e) podać datę nabycia towaru, numer zamówienia, nazwę towaru, cenę nabycia
Termin rozpatrzenia reklamacji
Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni
Sposób załatwienia reklamacji
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany adres Klienta lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

13. Gwarancja i sposoby jej realizacji
Na każdy zakupiony produkt Sklep udziela 12-miesięcznej gwarancji, z wyłączeniem: baterii oraz matryc notebooków oraz uszkodzeń mechanicznych, oraz uszkodzeń, które w sposób ewidentny powstały wskutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Produkty sprzedane z rabatem są objęte 90-dniową gwarancją.
Warunkiem gwarancji jest posiadanie ważnej naklejki gwarancyjnej nienoszącej śladów manipulacji.
Gwarancja może obejmować okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli wynika to z dodatkowej umowy z firmą Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. Informacja dotycząca długości gwarancji znajduje się na fakturze VAT dokumentującej zakup produktu.

14. Kodeks dobrych praktyk
Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 
23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

15. Kaucja i zabezpieczenia
Sprzedawca nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

16. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php