Obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. 


§ 1 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy firmy Sims Recycling Solutions Sp. z o.o., działający pod adresem www.orbit365.pl, prowadzony jest przez: Sims Recycling Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 4A(85-862), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000161511, z kapitałem zakładowym 1.073.600 zł, opłaconym w całości, NIP 5541728307, Regon 091406197.
2. Z funkcjonalności sklepu internetowego mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci, w związku z tym prawa i obowiązki obu grup zostały zamieszczone w jednym regulaminie. Żadne z postanowień regulaminu nie narusza jednak praw konsumentów przysługujących im na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do jakiegokolwiek ograniczenia tych praw.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest pojęcie:
1) Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem www.orbit365.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
2) Regulamin – niniejszy Regulamin działalności Sklepu internetowego;
3) Sprzedawca – właściciel sklepu;
4) Dni robocze - należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
5) Czas realizacji zamówienia - należy przez to rozumieć czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
6) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
7) Przelew bankowy - należy przez to rozumieć płatność wykonywaną przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
8) Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności online;
9) Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez Sims Recycling Solutions Sp. z o.o., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
4. Korzystając z funkcjonalności Sklepu Klienci nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać pod adres e-mail sklep@device.pl lub telefonicznie pod numerem +48 52 3706868 (koszty zgodne z taryfą operatora).
6. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash. W trakcie korzystania z serwisu WWW na twardych dyskach osadzane są tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwer WWW. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.orbit365.pl.
2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.orbit365.pl.
3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i jego wszystkimi Załącznikami oraz akceptuje zawarte tam postanowienia.
5. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
6. Sprzedawca zawiera opis i informacje o cechach towaru, po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności informuje o szczegółach technicznych i parametrach towaru. Towary te są często złożone technicznie i posiadają specyficzne właściwości. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami Sklep nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Klientów powyższych obowiązków. Postanowienie to nie narusza prawa konsumentów do zwrotu zakupionego towaru w terminie przewidzianym przez ustawę.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i jego wszystkimi Załącznikami oraz akceptuje zawarte tam postanowienia.
8. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.
9. Zamówienie Klient może składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres sklep@device.pl dostępny na stronie internetowej Sklepu.
10. W zamówieniu Klient dokonuje: 
1) wyboru zamawianych towarów,
2) oznaczenia sposobu dostawy, adresu dostawy i wskazania danych, na które ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
3) wyboru sposobu płatności.
11. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu, który potwierdza otrzymanie zamówieni oraz zawiera informacje dotyczące:
- danych Sprzedawcy i poszczególnych pozycji zamówienia,
- łącznej ceny brutto zamówienia,
- sposobu i terminu zapłaty,
- sposobu i termin realizacji zamówienia,
- Regulaminu 
Ponadto konsument otrzymuje informacje dotyczące:
- prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) wraz ze wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do ustawy oraz do niniejszego Regulaminu, a także wzorem formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do ustawy oraz do niniejszego Regulaminu, 
- informacji konsumenckiej określonej w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) stanowiącej Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
12. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
13. W terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przedstawiciel Sims Recycling Solutions Sp. z o.o skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia ma na celu wyeliminowanie zamówień składanych przypadkowo lub dla żartu.
14. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty ( w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle na adres email Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
15. Wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 3 Sposób płatności
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 
a) płatność kartą płatniczą lub kredytową podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru,
b) płatność gotówką (za pobraniem) Kurierowi w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) przelew elektroniczny, bankowy przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.
2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą anulowane automatycznie. W związku z anulowaniem złożonego zamówienia Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty.
4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§ 4 Ceny towarów.
1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich dostawy.
2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i są podawane w złotych polskich i zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Klient może uzyskać rabat w wysokości ustalonej indywidualnie ze Sklepem. Rabat nie jest uwzględniony na fakturze.
5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione, jako osobna pozycja na fakturze. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Pełna informacja o kosztach dostawy dostępna jest tutaj.

§ 5 Termin płatności
1. W razie wyboru płatności przelewem bankowym Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. 
2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient wpłacił część ceny, sprzedawca zwraca mu tę kwotę.

§ 6 Zmiany w zamówieniach
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt Klienta ze Sklepem za pośrednictwem e-maila na adres sklep@device.pl, telefonicznie pod numerem 783133338. 
3. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty muszą zostać potwierdzone w formie pisemnej i przesłane za pośrednictwem maila na adres sklep@device.pl lub za pomocą faksu na numer 783133338 (koszty zgodne z taryfą operatora).

§ 7 Realizacja zamówienia
1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia do realizacji przez Sklep, chyba, że w opisie towaru na stronie Sklepu podano inny czas realizacji zamówienia dla danego towaru.
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
3. Czas dostawy wynosi: 
- poprzez odbiór osobisty w Punkcie Odbioru, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep,
- za pomocą firmy kurierskiej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zamówienia przez Sklep.
4. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
5. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
6. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Klienta. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Klient powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. W wypadku wypełnienia formularza w sposób nieczytelny zamówienie nie będzie realizowane, a o takim fakcie Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub za pomocą maila. 
7. Wraz z zamówionymi towarami Sklep przesyła Klientowi fakturę VAT na te towary.

§ 8 Sposób i koszty dostawy
1. Towar jest dostarczany do klienta za pośdernictwem firmy kurierskiej.
2. Koszt dostawy jest wliczony w cenę towaru.
3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
4. Wraz z Towarem Sprzedawca dostarcza Klientowi następujące dokumenty:
- fakturę VAT.
Ponadto konsument otrzymuje:
- informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy -wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu,
- wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
- informację konsumencką zawierającą stosowne informacje określone w art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U.2014 poz. 827) stanowiącą Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

§ 9 Odpowiedzialność za wady rzeczy i reklamacje
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli Klientem jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy konsumentowi
2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z umową Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 4A, 85-862 Bydgoszcz lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sklep@device.pl, a także w razie potrzeby, po uprzedniej konsultacji ze Sprzedawcą, powinien wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany towar na adres: ul. Ernsta Petersona 4A, 85-862 Bydgoszcz.
3. Klient składając reklamację towaru do Sprzedawcy powinien przesłać informacje zawierające następujące dane: dane reklamującego- imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisana wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację Klient powinien również załączyć dowód sprzedaży towaru. 
4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni przez Sklep. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. 

5. Postanowienia paragrafu 9 stosuje się wyłącznie do Klientów będących konsumentami. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączona. W przypadku umów  zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami stosuje się zasady gwarancji opisane w treści paragrafu 11 Regulaminu.§ 10 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 287) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni (do zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2. Zwracany towar należy odsyłać na adres siedziby Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. Istnieje możliwość zwrotu poprzez kuriera Sklepu. W tym celu należy skontaktować się z Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. pod numerem tel.:+48 52 3706868 (koszt zgodny z taryfą operatora).

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
4. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu, a także wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu jest dostarczany wraz z Towarem
5. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
a) listem poleconym na adres Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 4A, 85-862 Bydgoszcz,
lub
b) w postaci elektronicznej, wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy sprzedawcy sklep@device.pl (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy- na swój koszt- niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
7. Sprzedawca w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zobowiązuje się zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca równowartość najtańszego oferowanego w Sklepie kosztu dostarczenia towaru.
8. Jeżeli Konsument oraz tzw. przedsiębiorca-konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał towaru, Sprzedawca wstrzymuje się od zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
9. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonany był zakup: na rachunek bankowy lub kartę, a w przypadku płatności za pobraniem na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
10. Odesłanie towaru powinno nastąpić w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczone, aby towar nie uległ uszkodzeniu.
11. Przesyłki ze zwracanym towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
12. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi oraz tzw. przedsiębiorca-konsument w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. Zawarte w niniejszym punkcie 10 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi, o którym mowa w niniejszym ustępie wyłącznie w stosunku do produktów kompletnych i nieuszkodzonych§ 11 Gwarancja
1. Na każdy zakupiony produkt Sklep udziela 12-miesięcznej lub 90-dniowej gwarancji, z zastrzeżeniem § 11 ust.2 - ust.4. Regulaminu. Długość trwania gwarancji podana jest na stronie produktu.
2. Gwarancja nie obejmuje baterii oraz matryc ekranów.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, oraz uszkodzeń, które w sposób ewidentny powstały wskutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Warunkiem gwarancji jest posiadanie ważnej naklejki gwarancyjnej nienoszącej śladów manipulacji.
5. Gwarancja może obejmować okres dłuższy, niż określony w ust.1, jeżeli wynika to z dodatkowej umowy z firmą Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. Informacja dotycząca długości gwarancji znajduje się na fakturze VAT dokumentującej zakup produktu.
6. Sprzedawany towar jest produktem poleasingowym (używanym), który w wyniku dotychczasowej eksploatacji, wieku oraz zastosowanej technologii produkcji mógł utracić część z swoich pierwotnych parametrów technicznych (klasa wodoszczelności, jasność matrycy, pojemność baterii, prędkość zapisu na dysk). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez pogorszone parametry techniczne. Sam fakt wystąpienia pogorszonych parametrów technicznych  nie jest podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.


§ 12 Ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnianych mu danych osobowych.
2. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji odbywa się zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 27001/2013.
3. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Sims Recycling Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ernsta Petersona 4A; 85-862 Bydgoszcz

Dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz do obsługi usług posprzedażowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami zawartymi w art. 70 ust 1 Ordynacji podatkowej oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 Rozporządzenie 2016/679 (RODO)

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to iod@simsmm.com

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych

 

§ 13 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju, i w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt elektryczny lub elektroniczny do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie na własny koszt zużytego sprzętu pod adres: Sims Recycling Solutions Sp. z o.o, ul. Ernsta Petersona 4a, 85-862 Bydgoszcz. Jednocześnie, prosimy o wpisanie w sposób czytelny na opakowaniu adnotacji „DO UTYLIZACJI”. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 14 Postanowienia końcowe.
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. Treść niniejszego regulaminu oraz wszystkich załączników jest dostępna na stronie www.orbit365.pl. 
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

ZAŁACZNIKI DO REGULAMINU:
- Załącznik Nr 1 - wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu,
- Załącznik Nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
- Załącznik Nr 3 - informacja konsumencka zawierającą stosowne informacje określone w art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U.2014 poz. 827) stanowiącą Załącznik Nr 3 do Regulaminu